ตำแหน่งที่สมัคร:


ประวัติส่วนตัว

* กรอกได้เฉพาะ ภาษาไทย
* กรอกได้เฉพาะ ภาษาอังกฤษ

ข้อมูลทั่วไป

บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของข้าพเจ้า และบริษัทฯ สามารถสอบถามประวัติข้าพเจ้าได้

ระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษาที่จบ จากปี ถึงปี คะแนนเฉลี่ย สาขาวิชา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวะศึกษา
อุดมศึกษา
อื่นๆ
ท่านมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม / ใบประกอบโรคศิลปะ

รายละเอียดส่วนตัว

สถานะภาพทางการทหาร
ท่านขัดข้องหรือไม่ หากบริษัทฯจะสอบถามไปยังบริษัทฯหรือนายจ้างที่ท่านกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน
ประวัติการทำงาน
จากปี ถึงปี ชื่อบริษัทหรือสถานที่ทำงาน ตำแหน่ง/ลักษณะงาน เงินเดือนสุดท้าย สาเหตุที่ลาออก

รายละเอียดอื่นๆ